Karantina beni yabanileştirdi, korkarım.

Havadan sudan sohbet ederken iki cümleyi bir araya getiremez oldum. Dilim dolanıyor. Yeni insanlarla tanışmaktan, rastlantısal iletişimden ne kadar çok besleniyormuşum meğer. Büyük şehrin kirliliğinden, tüketiminden, plastikten, benzinden şikayet ede ede yoğun insan ilişkilerine ne kadar çok ihtiyacım olduğunun farkına varmıyormuşum. Elimden alınınca anladım değerini.

Bir gün kırsala yerleşme hayallerimin beni sosyal hayattan ne kadar izole edeceğinin de bir nevi testi oldu bu. Köye dönüşün önündeki en büyük engele basılan koca bir parmak. Ben şimdi arkadaşlarım, sinema, konser, lokanta, dondurma olmadan bir çekirdek aile başıma nasıl göçerim yeşile?

Yeni normal oturduğunda, sarılmayı sıfırdan mı öğreneceğim?

Yatırım yapıp aldığım maskeleri saklayacak mıyım?

Maskelerimi çalışmayalı çok oldu. Maskesiz çıktığımda çıplak mı hissedeceğim?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store