Los Angeles — İstanbul

Sabah oğlum babasının yaptığı yumurtalı ekmeği cottage cheese’in içinde dolaştırdı dolaştırdı. Üç kelimeyle anlattı. “Gemi, dalga, sular.” Ben de dedim evet oğlum köpük onlar, yelkenlin dalgalara çarptıkça suları köpürtüyor, su beyaz beyaz köpük köpük oluyor. Çok severdim seyretmeyi vapurun arkasında. Bütün yol bakardım.

Telefonsuz jenerasyon. Bi yerlere bakacaktık.

Kahvaltıdan sonra Arjantin yendi.

Biz de okyanus kenarına gidelim dedik.

--

--

Founder. Mother. Immigrant. Artist. Strategist. Focused on Climate Psychology.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ASLI SONCELEY

Founder. Mother. Immigrant. Artist. Strategist. Focused on Climate Psychology.